Shanghai Shipyard

Shanghai Shipyard

西立面
鳥瞰図
site photo 01
site photo 02

Shanghai Shipyard

Shanghai Shipyard

Shanghai, China
in progress