Shanghai Shipyard

Shanghai Shipyard

西立面
鳥瞰図
site photo 01
site photo 02

Shanghai Shipyard

Shanghai Shipyard

Shanghai, China
in progress

KUMA VIDEO – [HBC] Shanghai Shipyard KENGO KUMA Interview
KUMA VIDEO – [Shoot World] Shanghai Shipyard