Shanghai Shipyard (on going)

Shanghai Shipyard (on going)

Shanghai Warehouse ©KKAAShanghai Warehouse ©KKAAShanghai Warehouse ©KKAAShanghai Warehouse ©KKAA

Shanghai Shipyard (on going)

Shanghai, China

in progress