Japanese Avant-Garde

アパートメントアヴァンギャルド

Edited by Kisyo Kurokawa / Kengo Kuma
Shokokusha / 中国建筑工业出版社 (2004)
2002.05
Japan
Buy this Book