Shinchosha “Kengo Kuma Kenchikuka hashiru”

新潮社 “建築家、走る”

新潮社 “建築家、走る”
Kengo Kuma
Shinchosha
2013
JAPAN


“Kengo Kuma Kenchikuka hashiru” was published by Shinchosha.

Shinchosha web site