Kenchikuka, Hashiru | Kengo Kuma and Associates

Kenchikuka, Hashiru